O nas

Historia

Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach
rozpoczęło swoją działalność 10 lutego 1995 roku. W roku 2004 uzyskaliśmy Status
Organizacji Pożytku Publicznego. Otaczamy opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną w
różnym wieku oraz z różnymi schorzeniami.

Misja

Głównym celem powstania Stowarzyszenia była potrzeba skupienia dzieci i ich rodzin w
organizacji, która wspólnie będzie przezwyciężać codzienne trudności związane z chorobą
dziecka. Stowarzyszenie daje dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości rozwoju
poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach:

• rehabilitacyjnych

• integracyjnych

• rozrywkowych

• kulturalnych

• sportowych

co stanowi istotny element misji Stowarzyszenia.

Cele statutowe

Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie:

• rehabilitacji

• opieki

• adaptacji społecznej

• kultury i sportu

Sfera zadań publicznych , obejmuje zadania w zakresie:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej

• sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 88,10 Z

• ochrony i promocji zdrowia – 86,90 E

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 88,99 Z

• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 93,29 Z

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 93,29 Z

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 93,19 Z

Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach
jest organizacją w pełni społeczną. Wszystkie zadania, które realizujemy mają na względzie
zdrowie i dobro dziecka niepełnosprawnego, dostarczenie uśmiechu i radości oraz na miarę
możliwości zapewnienie wszystkiego co możliwe by spowodować poprawę ich stanu zdrowia.

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.