ZEBRANIE W MAJU

ZEBRANIE W MAJU

 

 

 

Z E B R A N I E   C Z Ł O N K Ó W

STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNEGO NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

SPECJALNEJ  TROSKI  W  SZAMOTUŁACH

ODBĘDZIE  SIĘ

DNIA 5 MAJA 2022  ROKU  O GODZINIE 16:30

W BUDYNKI CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH INTEGRACJA I REHABILITACJA SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

PROSIMY WSZYSTKICH O OBECNOŚĆ


U W A G A  !!!

POCZAS ZEBRANIA ODBĘDZIE SIĘ

R E K R U T A C J A   U C Z E S T N I K Ó W

DO PROJEKTU: REHABILITACJA - INTEGRACJA SENSORYCZNA - DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OGŁOSZENIE  WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2022 r

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 25 ust. 1 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r.

poz. 1 i 66) na realizację programów w dwóch obszarach:

1) wsparcie rodziny;

2) wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

TYLKO OSOBY ZGŁOSZONE PODCZAS ZEBRANIA WEZMĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE GDY UZYSKA POZYTYWNĄ OPINIE KOMISJI WUW

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA