WALNE ZEBRANIE CZŁONKOW STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKOW STOWARZYSZENIA

 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI

W SZAMOTUŁACH

 

DNIA 12 MARCA 2019  ROKU.

ROZPOCZĘCIE - GODZINA 16,30

MIEJSCE – CENTRUM SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

 

Porządek zebrania

  1.  Powitanie

  2.  Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

  3.  Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania

  4.  Sprawdzenie listy obecnych na zebraniu

  5.  Zatwierdzenie porządku zebrania

  6.  Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018

  7.  Przedstawienie                                                                                  Uchwała nr 1/2019

  • bilansu za rok 2018
  • rachunek zysków i strat za rok 2018
  • informacji dodatkowej do bilansu za rok 2018

  8.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  9.  Udzielenie absolutorium Zarządowi                                                      Uchwała nr 2/2019

10. Wybór  Władz Stowarzyszenia

  • Wybór Zarządu                                                                              Uchwała nr 3/2019
  • Wybór Komisji Rewizyjnej                                                              Uchwała nr 4/2019

11.  Przedstawienie  Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2019                    Uchwała nr 5/2019

13.   Wolne głosy i sprawy do realizacji na najbliższy czas

14.   Zakończenie zebrania

 

Zarząd Stowarzyszenia