WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

 

 

 

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA  SPOŁECZNEGO  NA  RZECZ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  SPECJALNEJ  TROSKI  W  SZAMOTUŁACH 

ODBĘDZIE  SIĘ  DNIA  7  KWIETNIA  2022  ROKU.

ROZPOCZĘCIE - GODZINA  16,30

MIEJSCE – CENTRUM  SZAMOTUŁY  UL.  FRANCISZKAŃSKA  5

Porządek zebrania

  1.  Powitanie

  2.  Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

  3.  Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania

  4.  Sprawdzenie listy obecnych na zebraniu

  5.  Zatwierdzenie porządku zebrania

  6.  Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2021

  7.  Przedstawienie                                                                                Uchwała nr 1/2022

  • bilansu za rok 2021
  • rachunek zysków i strat za rok 2021
  • informacji dodatkowej do bilansu za rok 2021

  8.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  9.  Udzielenie absolutorium Zarządowi                                             Uchwała nr 2/2022

11.  Przedstawienie  Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2022            Uchwała nr 3/2022

12.   Wolne głosy i sprawy do realizacji na najbliższy czas

13.   Zakończenie zebrania

 

Zarząd

Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły