WALNE ZEBRANIE CZŁONKOW STOWARZYSZENIA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKOW STOWARZYSZENIA

 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEGO NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH

DNIA 10 CZERWCA  2021  ROKU.

ROZPOCZĘCIE - GODZINA 16,30

MIEJSCE – CENTRUM SZAMOTUŁY UL. FRANCISZKAŃSKA 5

Porządek zebrania

  1.  Powitanie

  2.  Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

  3.  Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania

  4.  Sprawdzenie listy obecnych na zebraniu

  5.  Zatwierdzenie porządku zebrania

  6.  Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020

  7.  Przedstawienie                                                                                Uchwała nr 1/2021

  • bilansu za rok 2020
  • rachunek zysków i strat za rok 2020
  • informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

  8.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  9.  Udzielenie absolutorium Zarządowi                                             Uchwała nr 2/2021

11.  Przedstawienie  Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2021            Uchwała nr 3/2021

12.   Wolne głosy i sprawy do realizacji na najbliższy czas

13.   Zakończenie zebrania

 

Zarząd

Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły